×
×

موضوع جستجو: نوار لبه - ۲ مورد پیدا شد

۱ . نوار لبه pvc : باشد این نوار باعث زیبایی افزون تر لبه ها و همینطور باعث استحکام بیشتر لبه های تخته شاسی در برابر ضربه های احتمالی در حین حمل و نقل می گردد.
۲ . نوار پی وی سی : باشد این نوار باعث زیبایی افزون تر لبه ها و همینطور باعث استحکام بیشتر لبه های تخته شاسی در برابر ضربه های احتمالی در حین حمل و نقل می گردد.