×
×

موضوع جستجو: دستگاه باکس ساز - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ماشین VCUT : مشاهده کرد. این دستگاه سی ان سی نیست و اپراتری آن بسیار ساده بوده و تمام جابجایی هات روی ریل انجام میگیرد از این رو راحتی انجام کار را به ارمغان
۲ . سی ان سی اکونومیک : اند. وجود یک دستگاه سی ان سی در کارگاه ها میتواند کمک شایانی به تحقق ارزش های مختلف و جلوگیری از نیاز به سایر مجموعه ها را داشته باشد. سالهای نچندان دور